Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Informacje o przetwarzaniu danych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

administratorem danych jest Zakład Poprawczy Sadowice, ul. Szkolna 10, 55-080 Sadowice, tel:713393300, sekretariat@sadowice.zp.gov.pl;

dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust.1 lit c) RODO - w związku art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

wskazane wyżej przepisy obligują do podania danych, których brak uniemożliwia realizację obowiązków prawnych administratora;

informacja o zarejestrowanej korespondencji będzie przechowywana przez okres 5 lat; odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej;

dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;

przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl.

Inspektor RODO

  Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD)

jest pan Adam Korzuch, e-mail: korzuch@infoic.pl