Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

 1. Informacje o placówce:

Zakład Poprawczy w Sadowicach jest placówką resocjalizacyjno-rewalidacyjną typu półotwartego. Zakład przeznaczony jest dla chłopców. Rodzaj placówki określają przepisy Ustawy z dnia 09 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700).

 1. Organizacja placówki:

Strukturę organizacyjną placówki określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 września 2022 roku w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1897).

Zakład Poprawczy w Sadowicach składa się następujących działów:

 • Internat,
 • Szkoły wraz z Warsztatami,
 • Zespół Diagnostyczno-Korekcyjny,
 • Inne działy zapewniające realizację zadań Zakładu.

W Zakładzie zatrudnia się:

 • pracowników pedagogicznych: nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, terapeutów;
 • pracowników administracji i obsługi;
 • pracowników medycznych;
 • strażników.
 1. Informacje o nadzorze nad placówką:

Nadzór zwierzchni nad Zakładem Poprawczym w Sadowicach sprawuje Minister Sprawiedliwości  – art. 340 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700).

Nadzór pedagogiczny nad Zakładem Poprawczym w Sadowicach sprawuje Minister Sprawiedliwości – art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w Szkołach funkcjonujących w Zakładzie sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty - art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.).  

 1. Szkoły:

W Szkołach prowadzone jest kształcenie ogólnokształcące oraz zawodowe na poziomie szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia. W ramach Szkół funkcjonują Warsztaty Szkolne, gdzie odbywa się kształcenie praktyczne.

 • Szkoła Podstawowa Specjalna - przyuczenie do pracy w zawodzie pomocnik mechanika,
 • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia - kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w zawodzie murarz – tynkarz.

Statuty szkół:

pdfStatut - Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia - 2022.pdf

pdfStatut - Szkoła Podstawowa Specjalna - 2022.pdf

 1. Internat:

Podstawową rolą Internatu jest realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych w Zakładzie.

Internat składa się z grup wychowawczych, w których znajdują się sypialnie, pomieszczenia rekreacyjne, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze.