Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

 1. Informacje o placówce:

Zakład Poprawczy w Sadowiach jest placówką dla chłopców. W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego, resocjalizacyjno-rewalidacyjny. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r.  w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

 1. Organizacja placówki:

Strukturę organizacyjną placówki określają przepisy §15, §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

W skład zakładu wchodzą:

 1. Internat
 2. Szkoły i warsztaty szkolne.
 3. Zespół diagnostyczno-korekcyjny.
 4. Inne działy zapewniające realizację zadań zakładu.

W zakładzie zatrudnia się w szczególności:

 1. Pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów.
 2. Pracowników administracji i obsługi.
 3. Pracowników medycznych.
 4. Strażników.
 1. Informacje o nadzorze nad placówką:

Nadzór zwierzchni nad Zakładem poprawczym w Sadowicach sprawuje  Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy rozporządzenia MS z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad Zakładem poprawczym w Sadowicach oraz nad szkołami w zakładzie sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.), sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.  

 1. Informację o szkołach w placówce:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Sadowicach prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:
a) przyuczenie do pracy w zawodzie - pomocnik mechanika,

2. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Sadowicach prowadzi kształcenie zawodowe w kierunku:
a) murarz – tynkarz.

Statuty szkół:

pdfStatut_Branżowej_Szkoły_Specjalnej__I_st._2020-2021.pdf

pdfStatut_Szkoły_Podstawowej_Specjalnej.pdf

 1. Informacje o internacie:

Internat spełnia podstawową rolę w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczo-terapeutycznych prowadzonych w zakładzie. Podstawą strategii wychowawczej są indywidualne plany resocjalizacji (IPR) opracowane na podstawie aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego wychowanka.

Bezpośrednim opiekunem, doradcą i inicjatorem działań wychowawczych w stosunku do każdego wychowanka jest wychowawca-patron.

Wychowankowie przebywający w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze.  

Każda grupa funkcjonuje w oparciu o plan pracy wychowawczej, uwzględniający możliwości i potrzeby wychowanków.

W grupach znajdują się pomieszczenia sypialne, rekreacyjne, sanitarne i gospodarcze.

 

 

 

Wyciąg z Regulaminu Zakładu Poprawczego w Sadowicach.

 

Rozdział XIII

ORGANIZACJA KONTAKTÓW ZE ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYCM – KORESPONDENCJA, WIDZENIA, ROZMOWY TELEFONICZNE

 

§ 19

 1. Wychowanek ma prawo do wysyłania i otrzymywania korespondencji
 2. Korespondencja nieletniego umieszczonego w zakładzie, z wyjątkiem korespondencji z organami państwa i samorządami, w szczególności z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych w drodze ustawy przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka, może być kontrolowana przez dyrektora zakładu bądź przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego, wyłącznie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż zawiera ona treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo zakładu, w zasady moralności publicznej bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub resocjalizacji nieletniego.
 3. W razie stwierdzenia powyższych treści korespondencji nie doręcza się, powiadamiająco tym nieletniego oraz sąd rodzinny wykonujący orzeczenie i podając powody tej decyzji.
 4. Nieletniego poucza się o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 31a upn. Zatrzymaną korespondencję włącza się do akt osobowych nieletniego.
 5. Korespondencja wychowanka z urzędami musi mieć potwierdzenie wysłania poprzez rejestrację w książce nadawczej.
 6. Zasady określające wysyłanie, odebranie i wydawanie korespondencji:
  a) Listy przychodzące do wychowanków odbiera na poczcie upoważniony pracownik zakładu lub dostarcz listonosz.
  b) Listy trafiają do sekretariatu i są ewidencjonowane w Rejestrze listów adresowanych do wychowanków.
  c) Wszystkie listy adresowane do wychowanków z sekretariatu odbiera kierownik internatu, a w przypadku jego nieobecności wychowawca dyżurny wraz z wychowankiem, kwitując odbiór listów podpisami w Rejestrze listów adresowanych do wychowanków.
  d) W przypadku korespondencji urzędowej oryginał pisma, po zarejestrowaniu w Książce korespondencji ZP w Sadowicach, otrzymuje wychowanek. Następnie po zapoznaniu się
  z pismem i potwierdzeniem tego faktu własnoręcznym podpisem, dokument zostaje umieszczony w teczce osobowej wychowanka (teczka A). kopia pisma zostaje przekazana wychowankowi.
 7. Wysyłanie listów.
  a) Napisany list w kopercie z naklejonym znaczkiem wychowanek przekazuje wychowawcy grupy.
  b) Wychowawca grupy wysyła list osobiście lub w przypadki korespondencji urzędowej składa go w sekretariacie.
  c) Złożone w sekretariacie listy wysyła na poczcie upoważniony pracownik zakładu.

 

§ 20

 1. Odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę i święto, w godzinach od 10:00 do 14:00 lub w inne dni za zgodą dyrektora placówki w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Miejscem odwiedzin jest gabinet języka polskiego znajdujący się na terenie szkoły, odpowiednio do tego przygotowany, z możliwością obserwacji przez pracownika ochrony.
 2. Dyrektor zakładu może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza placówki wyłącznie w przypadku, gdy kontakty te stwarzałby zagrożenia dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu lub mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub procesu resocjalizacji.
 3. W przypadku którym mowa w pkt.2 dyrektor zakładu poprawczego niezwłocznie zawiadomi nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o prowadzenia decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.
 4. Osoba odwiedzająca wychowanka powinna posiadać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i okazać go na wezwanie pracownika zakładu (pracownika ochrony). Osoba nieposiadająca dokumentu tożsamości nie będzie wpuszczana na teren zakładu.
 5. Osoba niepełnoletnia może odwiedzać nieletniego włącznie w towarzystwa osoby dorosłej.
 6. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do okazania pracownikowi ochrony wnoszonego na teren zakładu bagażu.
 7. Odwiedzający ma prawo do przekazania wychowankowi paczki, którą przekazuje pracownikowi ochrony. Pracownik spisuje w obecności wychowanka i wychowawcy zawartość paczki i przekazuje ją wychowankowi za pokwitowaniem.
 8. Próba wniesienia na teren zakładu napojów z zawartości alkoholu, środków psychoaktywnych, niebezpiecznych narzędzi będzie skutkowała powiadomieniem sądu oraz odmową odwiedzin.
 9. Dyrektor lub uprawniony pracownik pedagogiczny ma prawo odmówić zgody na odwiedziny wychowanka lub przerwać odwiedziny, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zachowuje się w sposób naruszający regulamin zakładu.
 10. Przebieg odwiedzin jest monitorowany przez pracowników.
 11. Przekazywanie przedmiotów i rzeczy przez wychowanków osobom odwiedzającym dozwolone jest za zgodą wychowawcy.
 12. Rodzicom / opiekunom prawnym w trakcie odwiedzin zapewnia się kontakt z pracownikami pedagogicznymi w celu uzyskania informacji prawnej.
 13. W zakładzie prowadzi się Ewidencję odwiedzin, w której rejestruje się nazwiska i imię osoby odwiedzającej i stopień pokrewieństwa oraz nazwisko i imię odwiedzanego wychowanka, nazwę i numer dokumentu tożsamości, datę i godzinę wejścia osoby odwiedzającej.

 

§ 21

 1. a) Rozmowy telefoniczne są realizowane w godzinach 16:00-20:00, gdy wychowankowie przebywają z wychowawcami w obrębie grup wychowawczych i nie uczestniczą w danej chwili w zaplanowanych zajęciach wychowawczych.
  b) Rozmowy prowadzone na koszt zakładu mogą trwać do 10 min, natomiast łączone do wychowanka mogą trwać do 15 min. Czas rozmowy może zostać wydłużony po uzyskaniu zgody wychowawcy.
  c) Miejscem wyznaczonym do prowadzenia rozmów telefonicznej przez wychowanka jest wydzielona część pokoju wychowawców wyposażona w krzesło oraz aparat telefoniczny.
  d) Dzięki możliwości zamknięcia drzwi od pokoju wychowawców możliwe jest zapewnienie poufności prowadzonej rozmowy.
  e) Wychowanek może także otrzymywać zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt zakładu w ramach uzyskanej nagrody, którą może wykorzystać w dowolnym czasie, z uwzględnieniem powyższych założeń.
 2. Wychowankowie przebywający w Izbie przejściowej lub Izbie chorych mogą odbierać rozmowy telefoniczne (czas trwania rozmowy do 10 min) na dyżurce, po ich wcześniejszej akceptacji przez kierownika internatu lub dyrektora zakładu.

 

 


Zasady przesyłania paczek

     

     Zgodnie z § 64 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487):


1. Wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku.
2. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem.
3. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

Wychowanek zakładu w czasie pobytu w zakładzie przekazuje do depozytu przedmioty:
- których posiadanie jest niezgodne z regulaminem;
- dokumenty;
- przedmioty wartościowe.

W zawiązku z istniejącą sytuacją pandemiczną związaną SARS-CoV-2 otrzymane paczki są dezynfekowane zewnętrznie i przekazywane adresatom po 24 godzinach izolacji.

 

Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków

 

     Zgodnie z § 63 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487):

1. Wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji.
2. Pieniądze otrzymane od osób, instytucji lub organizacji wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu; może nimi dysponować za zgodą wychowawcy.

Otrzymanymi środkami pieniężnymi wychowanek może dysponować pod nadzorem wychowawcy.

Wychowankowie nie posiadają własnych kont bankowych dlatego też środki pieniężne mogą być przekazywane wyłącznie:
- osobiście w sekretariacie lub podczas odwiedzin;
- przekazem pocztowym imiennie dla wychowanka.