Zadaniem zakładu jest:

 1. resocjalizacja i rewalidacja nieletnich,
 2. zapewnienie, w miarę możliwości, prawidłowego rozwoju fizycznego i  osobowości nieletnich,
 3. kształtowanie pozytywnych umiejętności i zainteresowań nieletnich,
  kształtowanie właściwej hierarchii wartości oraz przyjętych zasad współżycia społecznego,
 4. nauczanie samodzielności życiowej.

Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjne zakład realizuje poprzez:

 1. skuteczną czasową izolację nieletniego od społeczeństwa, na szkodę którego nieletni dotychczas działał,
 2. skuteczną izolację od negatywnych wpływów środowiska, w którym przebiegał proces socjalizacji nieletniego,
 3. prowadzenie procesu resocjalizacji wychowanka w oparciu o ofertę resocjalizacyjną i indywidualny plan resocjalizacji,
 4. nauczanie i wychowanie oraz kształcenie zawodowe,
 5. zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną i opiekuńczą,
 6. współdziałanie z wychowankami i ich rodzinami, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami w celu przygotowania nieletniego do samodzielnego życia i zgodnego z normami społecznymi,
 7. informowanie rodziców / opiekunów prawnych o postępach w resocjalizacji wychowanka.

Zakład prowadzi działalność resocjalizacyjną w oparciu o roczny plan pracy, który uwzględnia:

 1. udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej, która może być organizowana w formie:
  a. zajęć psychoedukacyjnych,
  b. zajęć specjalistycznych: korekcyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  c. porad dla wychowanków, konsultacji i warsztatów,
  d. działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach zagrożeń i kryzysowych.
 2. udzielanie rodzicom wychowanków pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.

Metody i środki oddziaływań wychowawczych dostosowane są do potrzeb wynikających  z realizacji zadań nakreślonych w Indywidualnych Planach Resocjalizacji opracowanych dla wszystkich wychowanków.

Indywidualny Plan Resocjalizacji obejmuje w szczególności:

 1. rodzaje i formy oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych, do których wychowanek zostanie włączony, z podaniem przewidywanego czasu ich trwania,
 2. zakres, kierunki i formy nauczania, kształcenia zawodowego, jakimi wychowanek ma zostać objęty, oraz jego indywidualne obowiązki wiążące się z przebiegiem nauczania,
 3. zakres i sposób współpracy z rodziną i innymi osobami w celu doprowadzenia do integracji społecznej oraz do usamodzielnienia się,
 4. sposób i kryteria oceny przebiegu procesu resocjalizacji,
 5. program przygotowań wychowanka do życia po zwolnieniu z Zakładu,
 6. pobyt w hostelu od 3 do 6 miesięcy przed zwolnieniem z Zakładu lub warunkowym zwolnieniem z Zakładu.

W przypadku gdy wychowanek odmawia współudziału w opracowaniu indywidualnego planu resocjalizacji, plan ten opracowuje pedagog i psycholog z udziałem innych pracowników Zakładu. Indywidualny plan resocjalizacji modyfikuje się wraz z przebiegiem procesu resocjalizacji wychowanka, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
W uzasadnionych przypadkach organizuje się zajęcia w ramach rewalidacji indywidualnej lub grupowej prowadzone przez specjalistów.

Zakład może prowadzić hostel i inne działy dla wychowanków, którzy ze względów resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych lub społecznych muszą być objęci opieką specjalistyczną, albo nie mogą wracać do środowiska rodzinnego.