Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Zasady funkcjonowania szkół przy Zakładzie Poprawczym w Sadowicach:

Organizację pracy, terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przerw świątecznych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. z 2004 r. nr 188 poz.1974 ze zm.).
W czasie przerw świątecznych szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rewalidacyjne.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach prowadzi się przez 6 dni w tygodniu.
Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
Uczniowie negujący obowiązek szkolny objęci są szczególną opieką i poddawani wzmożonym oddziaływaniom wychowawczym.
Szczegółową organizację nauczania i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zakładu.

Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania szkół i warsztatów szkolnych zawarte są w statutach poszczególnych szkół.

Galeria zdjęć