Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

 

Zajęcia indywidualne z terapii logopedycznej prowadzone są przez nauczyciela logopedę, p. mgr Annę Łazowską.

    LOGOPEDIA zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem jej zaburzeniom i ich usuwaniem oraz troską o kulturę słowa. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla podopiecznych z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają wychowankom naukę.

Głównym celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej. Do szczegółowych celów zaliczyć można między innymi:

 • kształtowanie świadomej analizy głoskowej i kontroli własnej wymowy,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków artykulacyjnych,
 • wyrabianie prawidłowego toru oddechowego,
 • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych (języka i warg),
 • usprawnianie słuchu fonematycznego,
 • wywoływanie i poprawna wymowa głosek w izolacji, sylabach i wyrazach
 • różnicowanie nieprawidłowo i prawidłowo brzmiących głosek,
 • bogacenie słownictwa czynnego i biernego poprzez opowiadania i rozmowy,
 • usprawnianie techniki czytania i pisania.

 

    Indywidualna praca logopedyczna rozpoczyna się od przeprowadzenia diagnozy logopedycznej, w wyniku której zakwalifikowani do terapii wychowankowie pracują z nauczycielem logopedą wykonując następujące ćwiczenia:

 • oddechowe,
 • głosowe,
 • słuchowe,
 • artykulacyjne,
 • leksykalne.

 

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki nauczyciel logopeda współpracuje z innymi nauczycielami, wychowawcami, pedagogami i psychologiem, instruując o sposobach korekcji mowy oraz informując o osiągnięciach chłopców.

    Mając na uwadze, że postępy terapeutyczne przebiegają w indywidualnym tempie dla każdego ucznia, podstawowymi zadaniami nauczyciela logopedy są: właściwe i systematyczne diagnozowanie poziomu aktualnych umiejętności wychowanka, ocena jakości i tempa zmian, dostosowanie metod, zasad i środków terapii do potrzeb i możliwości poszczególnych podopiecznych.