Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Internat

      Internat spełnia podstawową rolę w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczo-terapeutycznych prowadzonych w zakładzie. Podstawą strategii wychowawczej są indywidualne plany resocjalizacji (IPR) opracowane na podstawie aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego wychowanka.

Kierownikiem Internatu jest p. mgr Artur Stączekl.

Bezpośrednim opiekunem, doradcą i inicjatorem działań wychowawczych w stosunku do każdego wychowanka jest wychowawca-patron.

Wychowankowie przebywający w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze.  

Każda grupa funkcjonuje w oparciu o plan pracy wychowawczej, uwzględniający możliwości i potrzeby wychowanków. Dodatkowo każdy wychowawca pracujący w grupie opracowuje swój program poszerzający ofertę resocjalizacyjną placówki.

W grupach znajdują się pomieszczenia sypialne, rekreacyjne, sanitarne i gospodarcze.

Organizacja życia w internacie jest uregulowana:

1/ rozkładem dnia,

2/ tygodniowym rozkładem zajęć.

Galeria zdjęć