Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNO-KOREKCYJNY

Zasady funkcjonowania zespołu diagnostyczno-korekcyjnego:
1. W programowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej czynny udział bierze zespół diagnostyczno-korekcyjny organizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną w placówce.
2. Psycholog i Pedagodzy spełniają funkcję doradców i koordynatorów działań resocjalizacyjnych i rewalidacyjnych prowadzonych przez poszczególne działy i pracowników Zakładu.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna adresowana do wychowanków polega na:

1) udzielaniu doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych związanych z aktualną sytuacją życiową i emocjonalną wychowanka,
2) krótkoterminowej i długoterminowej terapii indywidualnej,
3) prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć specjalistycznych (np.: grupa wsparcia, grupowe zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, grupowe zajęcia relaksacyjne, rewalidacja indywidualna, terapia Bio-Feedback itp.),
4) udzielaniu porad i konsultacji,
5) prowadzeniu mediacji,
6) prowadzeniu zajęć w ramach programów wychowawczo-terapeutycznych realizowanych w Zakładzie,
7) rekomendowaniu innej specjalistycznej pomocy w zależności od potrzeb.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna adresowana do pracowników Zakładu polega na:

1)  udzielaniu porad i konsultacji,
2)  rekomendowaniu i planowaniu szkoleń oraz warsztatów tematycznych, a także potrzeb dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
3) prowadzeniu, w zależności od potrzeb, ewaluacji podejmowanych przez pracowników pedagogicznych działań (np.: badanie skuteczności patronatów, badanie klimatu placówki itp.).

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna adresowana do rodziców polega na:

1) udzielaniu porad i konsultacji (w sprawach i trudnościach wychowawczych, w zakresie budowania właściwych postaw rodzicielskich, kontaktów z instytucjami pomocowymi itp.),
2) wspieraniu relacji rodzinnych (nawiązywaniu i odbudowywaniu więzi rodzinnych poprzez wyjazdy wychowanków do rodziców i opiekunów, rozmowy telefoniczne z rodzicami, rozmowy z rodzicami w czasie odwiedzin u wychowanka i imprez organizowanych dla rodziców i opiekunów itp.).

6. Pedagodzy i psycholog, przy współpracy wychowawców – patronów opracowują indywidualne plany resocjalizacji dla poszczególnych wychowanków.
7. Zespół diagnostyczno-korekcyjny jest odpowiedzialny za właściwą organizację przyjęcia nowoprzybyłych wychowanków oraz zobowiązany jest do udzielania im wszechstronnej pomocy w początkowym okresie adaptacji w placówce.
8. Zespół diagnostyczno-korekcyjny uczestniczy w procesie przygotowania wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz w przygotowaniu środowiska do ponownego przyjęcia wychowanka.
9. Psycholog i pedagodzy planują i proponują działalność terapeutyczną i zajęcia w zakresie terapii indywidualnej i grupowej oraz zajęć psychoedukacyjnych.
10. Zespół diagnostyczno-korekcyjny przeprowadza badania jakości pracy placówki dotyczące wybranych obszarów.
11. W sprawach ważnych decyzję o formie i sposobach realizacji pomocy podejmuje zespół powołany przez Dyrektora Zakładu, w skład którego, prócz pracowników zespołu diagnostyczno-korekcyjnego mogą wchodzić: Dyrektor Zakładu, Dyrektor Szkół, Kierownik Internatu, nauczyciel, wychowawca, psychiatra lub inny specjalista.

 

Gabinet Pedagogów (zdjęcia)

 

Gabinet Psychologa (zdjęcia)