Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

PROGRAM TERAPEUTYCZNY "Jesteśmy sobie potrzebni"

STRESZCZENIE:

jestesmy sobie potrzebni 3

      "Jesteśmy sobie potrzebni" to sztandarowy program, który opiera się na wieloletniej współpracy Zakładu Poprawczego w Sadowicach z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Niepublicznym Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Jaszkotlu, dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.

W tym programie realizuje się szereg zajęć i imprez o charakterze integracyjnym i edukacyjnym. Odbywają się one na terenie Zakładu Poprawczego, Ośrodka w Jaszkotlu oraz w formie wycieczek terenowych, spacerów, zabaw sportowych i innych.

      Pod opieką wychowawców i pedagogów wychowankowie Zakładu Poprawczego uczą się bezinteresownie pomagać chorym dzieciom i ich opiekunom.

 

Wstęp.

     Program oddziaływań wychowawczych pt. "Jesteśmy sobie potrzebni" był pierwszym tego typu, funkcjonującym w polskich zakładach poprawczych. Początki jego działalności w ZP w Sadowicach datuje się na rok 2001. Program opiera się na współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Jaszkotlu. W placówce tej przebywa około pięćdziesięciorga dzieci o różnym poziomie niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej. Zakładamy, iż kontakt wychowanków Zakładu Poprawczego z dziećmi niepełnosprawnymi, oparty na planowym i metodycznym działaniu, może poruszyć ukryte w nich pozytywne strony osobowości, wywołać głębokie, najbardziej ludzkie uczucia, oraz doprowadzić jednocześnie do pożądanych zmian w sposobie postrzegania świata i systemu wartości.

Analiza dokumentacji wychowanków naszej placówki wskazuje, iż w ogromnej większości wzrastali oni w środowiskach patogennych, nie zaspokajających podstawowych potrzeb bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji. Wadliwa socjalizacja pierwotna, nabywanie od wczesnego dzieciństwa patologicznych wzorców zaspokajania potrzeb, to w wielu przypadkach najogólniejsze przyczyny postępującego wykolejenia społecznego. Wykolejenie to przejawia się min. w specyficznym, z założenia nieufnym lub wręcz wrogim stosunku do drugiego człowieka. Postrzeganie innych, jak też otaczającego świata, nacechowane jest niejednokrotnie elementami ostrej rywalizacji, w której zwycięża najsilniejszy, najsprytniejszy. Dlatego też, tak doniosłe wydaje się uświadomienie wychowankom Zakładu Poprawczego wartości tkwiących w drugim człowieku. Wstrząs, jaki towarzyszy spotkaniu z osobą niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie, odkrycie tkwiącego w niej potencjału pozytywnych uczuć, przyjaźni, dotknięcie własnych słabości i ograniczeń, to najbardziej istotne "momenty wychowawcze", które - mamy nadzieję - zaistnieją podczas realizacji niniejszego programu.

Głównym celem programu jest wyrabianie i kształtowanie postawy wrażliwości i tolerancji wobec innych ludzi.

jestesmy sobie potrzebni 1

Cele szczegółowe: 

 1. zapoznanie z sytuacją dzieci niepełnosprawnych, uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi
 2. wskazywanie na potrzebę niesienia pomocy i płynącej z tego satysfakcji, uświadomienie własnych możliwości i ograniczeń
 3. eliminowanie postaw związanych z przedmiotowym traktowaniem innych
  i siebie, uświadomienie wartości i walorów kontaktu z drugim człowiekiem
 4. wzmacnianie szacunku dla zdrowia
 5. tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, redukowanie poczucia odrzucenia
 6. kształtowanie poszanowania godności własnego ciała oraz eliminowanie instrumentalnego traktowania ciała ludzkiego
 7. wzmacnianie poczucia własnej wartości, refleksji nad własnymi postawami pogłębianie świadomości własnych przeżyć i ich wpływu na zachowanie rozwijanie uczuć wyższych
 8. rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie
 9. dostarczenie wiadomości na temat psychiczno - emocjonalnego funkcjonowania człowieka
 10. rozwijanie wrażliwości na przeżycia innych osób

Środowisko oddziaływań wychowawczych:

Wychowankowie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II przy ZOL dla Dzieci w Jaszkotlu oraz wychowankowie Zakładu Poprawczego w Sadowicach.

Planowane zadania i formy ich realizacji:

 1. Przygotowanie wychowanków Zakładu Poprawczego do pozytywnego odbioru dziecka z niepełnosprawnością poprzez:
 • rozmowy z pracownikami zakładu prowadzącymi projekt,
 • spotkanie z terapeutą z Jaszkotla,
 • prezentacja dotychczasowych osiągnięć, szczególnie wystaw i fotogalerii.
 1. Pomoc przy organizacji zajęć i imprez odbywających się w Ośrodku w Jaszkotlu.
 2. Zapraszanie dzieci na imprezy organizowane z Zakładzie Poprawczym w Sadowicach.
 3. Przygotowanie i realizacja wspólnych działań i imprez poza terenami Ośrodka i Zakładu:
 • Wycieczki
 • Spacery
 • Zabawy sportowe
 1. Prace pomocnicze realizowane przez wychowanków Zakładu na rzecz dzieci z Jaszkotla.

 jaszkotle 2017  jestesmy sobie potrzebni 2

Formy ewaluacji:

- obserwacje wychowanków podczas zajęć

- rozmowy kierowane z wychowankami uczestniczącymi w programie

- rozmowy z pracownikami Ośrodka

- rozmowy z dziećmi

 

Osiągane efekty:

SUKCESY PROGRAMU:

 • wychowankowie zgodnie z tytułem programu „Jesteśmy sobie potrzebni” wreszcie czują się rzeczywiście potrzebni
 • mają szansę pokazać się z innej lepszej, strony
 • relacja z dziećmi daje im szansę budowania kontaktu od początku (bez etykietki złodzieja, agresora, bandyty)
 • doświadczają ogromnej akceptacji od dzieci i pracowników Ośrodka
 • widzą sygnały wysyłane przez dzieci świadczące o sympatii, radości ze spotkania i wspólnej zabawy
 • spostrzegają siebie jako silnych, wartościowych, pełnosprawnych

WYCHOWANKOWIE UCZĄ SIĘ:

 • wrażliwości na innych, ich los, sytuację życiową
 • nawiązywania bliskiego kontaktu werbalnego i niewerbalnego
 • rozpoznawania potrzeb innych
 • empatii
 • dawania poczucia bezpieczeństwa
 • sprawiania radości i przyjemności innym
 • podejmowania bezinteresownych, pozytywnych działań wobec innych
 • wyrażania uczuć pozytywnych np.: czułości, ciepła, serdeczności, życzliwości, troski, zainteresowania,
 • niesienia pomocy, dawania uwagi, opiekowania się innymi.

 jasz wyciecz1  jaszkotl2017