Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Deklaracja dostępności

Podstawa prawna:

 1. 10 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848).
 2. Załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

Zakład poprawczy w Sadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakład poprawczy w Sadowicach o adresie sadowice.zp.gov.pl.

 1. Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29.
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony dotyczącej na zmiany wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmiany sposobu publikowania: 2021-03-29>.
 3. Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: "Audyt dostępności".
 4. Zakład Poprawczy w Sadowicach, ul. Szkolna 10, 55-080 Kąty Wrocławskie, kontakt z administratorem strony: informatyk@sadowice.zp.gov.pl.
 5. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki.
 6. Dostępność architektoniczna: Zakład Poprawczy w Sadowicach, ul. Szkolna 10, 55-080 Kąty Wrocławskie, informuje, że budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 7. Na stronie nie ma dostępności do tłumacza języka migowego.
 8. Zakład Poprawczy w Sadowicach nie posiada aplikacji mobilnej.
 9. Informacja o dostępności strony:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.01.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zakład Poprawczy w Sadowicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład Poprawczy w Sadowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład Poprawczy w Sadowicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Część zdigitalizowanych dokumentów znajdujących się na stronie internetowej może nie być poprawnie odczytywana przez czytniki ekranowe dedykowane dla osób niewidzących. Treść zawarta w tych dokumentach będzie sukcesywnie udostępniana cyfrowo. Wyłączeniu podlegają dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje oraz arkusze kalkulacyjne, opublikowane przed 23 września 2018 r., których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań Zakładu oraz odnośniki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Zakład poprawczy w Sadowicach.

W przypadku, gdy Zakład poprawczy w Sadowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl, Infolinia: 800 676 676.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: na adres pocztowy: Zakład Poprawczy w Sadowicach, ul. Szkolna 10, 55-080 Kąty Wrocławskie lub na adres e-mail: informatyk@sadowice.zp.gov.pl lub telefonicznie: 71 339-33-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie 2.1 AA.

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Sadowicach