Organizacja

Zakład Poprawczy w Sadowicach podlega Ministrowi Sprawiedliwości, który odpowiada także za powierzenie stanowiska Dyrektora Zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

Dyrektor Zakładu samodzielnie, w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Zakładu Poprawczego i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor kieruje i zarządza Zakładem Poprawczym oraz reprezentuje Zakład na zewnątrz. Decyzje wewnętrzne podejmuje w formie zarządzeń i poleceń służbowych.

Dyrektor Zakładu jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Zakładzie pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Działalność Zakładu Poprawczego w Sadowicach regulują aktualne ustawy i rozporządzenia państwowe oraz zarządzenia wewnętrzne Dyrektora, regulaminy, procedury i instrukcje.