Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

Zakład Poprawczy w Sadowicach organizacyjnie działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich z dnia 17.10.2001 r. (Dz.U. 2001, Nr 124, poz. 1359 z póź. zm.) i Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenie ich rodzajów i limitów miejsc z dnia 25.08.2004 r. (Dz. Urz. MS.2004, Nr 6.poz.20).

Wykaz aktów prawnych dotyczących funkcjonowania ZP i SdN na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/akty-prawne/

Zakład Poprawczy w Sadowicach jest  zakładem resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, dla chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Organem  sprawującym nadzór zwierzchni nad zakładem jest Minister Sprawiedliwości.

Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa w sprawach nieletnich sprawuje sędzia rodzinny wyznaczony przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Nadzór pedagogiczny nad działalnością resocjalizacyjną zakładu sprawuje Minister Sprawiedliwości poprzez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Nadzór pedagogiczny w stosunku do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładzie sprawuje  Dyrektor Zakładu.

W zakładzie mogą przebywać chłopcy po ukończeniu 13 roku życia do momentu ukończenia 21 lat.

Pracę resocjalizacyjną z nieletnimi prowadzi się na terenie zakładu lub poza zakładem z zastosowaniem środków, form, metod wychowania i nauczania przewidzianych dla młodzieży upośledzonej umysłowo.

Kształcenie ogólne i zawodowe prowadzi się w szkołach specjalnych na terenie Zakładu.

Przydatne informacje nt. działania i funkcjonowania ZP i SdN na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/do-pobrania/

Informacja o Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/nadzor-dwoip/