Zakład Poprawczy w Sadowicach

"Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić".
Jean Bernard

 1.  Zadaniem zakładu jest:
  1)    resocjalizacja i rewalidacja nieletnich,
  2)    zapewnienie, w miarę możliwości, prawidłowego rozwoju fizycznego i  osobowości nieletnich,
  3)    kształtowanie pozytywnych umiejętności i zainteresowań nieletnich,
  4)    kształtowanie właściwej hierarchii wartości oraz przyjętych zasad współżycia społecznego,
  5)    nauczanie samodzielności życiowej.
 2. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjne zakład realizuje poprzez:
 1. skuteczną czasową izolację nieletniego od społeczeństwa, na szkodę którego nieletni dotychczas działał,
 2. skuteczną izolację od negatywnych wpływów środowiska, w którym przebiegał proces socjalizacji nieletniego,
 3. prowadzenie procesu resocjalizacji wychowanka w oparciu o ofertę resocjalizacyjną i indywidualny plan resocjalizacji,
 4. nauczanie i wychowanie oraz kształcenie zawodowe,
 5. zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną i opiekuńczą,
 6. współdziałanie z wychowankami i ich rodzinami, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami w celu przygotowania nieletniego do samodzielnego życia i zgodnego z normami społecznymi ,
 7. informowanie rodziców o postępach w resocjalizacji wychowanka.

 

 1. Zakład prowadzi działalność resocjalizacyjną w oparciu o perspektywiczny i roczny plan rozwoju, które uwzględniają udzielanie wychowankowi i jego rodzicom lub prawnym opiekunom pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz psychiatrycznej w formie:
 1. zajęć psychoedukacyjnych,
 2. zajęć specjalistycznych:
 1. korekcyjnych,
 2. wyrównawczych,
 3. rewalidacyjnych,
 4.  socjoterapeutycznych i terapeutycznych.
 1. porad dla wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, w formie konsultacji i warsztatów,
 2. działań mediacyjnych i interwencji w sytuacjach zagrożeń i kryzysowych.          
 1. Metody i środki oddziaływań wychowawczych dostosowane są do potrzeb wynikających  z realizacji zadań nakreślonych w Indywidualnych Planach Resocjalizacji opracowanych dla wszystkich wychowanków.
 2. W uzasadnionych przypadkach organizuje się zajęcia w ramach rewalidacji indywidualnej  lub grupowej prowadzone przez specjalistów.
 3. Zakład może prowadzić hostel dla wychowanków, czynny przez całą dobę, zapewniający opiekę wychowawczą i dający nieletniemu czasowo możliwość zamieszkania przed usamodzielnieniem się, w przypadku gdy jego powrót do środowiska jest niewskazany.